Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

Ngày

Tiết

6A10

6A11

6A12

7A9

7A10

7A11

7A12

Thứ 2

1

 

 

 

 

 

 

 

2

VAN - TâmAn

VAN - Ng.Thu

TOAN - N.Thuỷ

NHAC - Ph.Hằng

SU - LêHà(v)

CN - H.Yến

TD - Tiến

3

NN - LHGiang

DIA - N.Hoa

NN - NgHà(A)

TOAN - LiênHương

NN - X.Hương

VAN - LêHà(v)

NN - Q.Hoa

4

SH - Q.Anh

SH - P.Huyền

SH - LêHạnh

SH - LiênHương

SH - N.Hoa

SH - H.Yến

SH - ThuHải

5

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

1

 

 

 

 

 

 

 

2

NN - LHGiang

VAN - Ng.Thu

TOAN - N.Thuỷ

NN - X.Hương

VE - T.Hà

VAN - LêHà(v)

VAN - K.Loan

3

TOAN - Nguyệt

TD - B.Yến

TOAN - N.Thuỷ

NN - X.Hương

TOAN - A.Tuấn

VAN - LêHà(v)

NN - Q.Hoa

4

TD - B.Yến

NN - NgHà(A)

NGLL - LêHạnh

TD - Tiến

TOAN - A.Tuấn

NN - LHGiang

SINH - ThuHải

5

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

1

 

 

 

 

 

 

 

2

TOAN - Nguyệt

TOAN - P.Huyền

VAN - MaiHuyền

SU - LêHà(v)

TOAN - A.Tuấn

LY - N.Toàn

TOAN - P.Dung

3

VAN - TâmAn

VE - A.Ngọc

VAN - MaiHuyền

CN - T.An

SINH - ThuHải

TOAN - H.Yến

TOAN - P.Dung

4

 

 

 

DIA - H.Linh

NGLL - N.Hoa

VAN - LêHà(v)

NHAC - Ph.Hằng

5

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

1

VE - A.Ngọc

CN - P.Huyền

CN - L.Hà(t)

TOAN - LiênHương

TD - Tình

TOAN - H.Yến

NGLL - ThuHải

2

VAN - TâmAn

TOAN - P.Huyền

DIA - N.Hoa

TOAN - LiênHương

VAN - ĐỗHằng

TD - Tiến

VAN - K.Loan

3

VAN - TâmAn

TOAN - P.Huyền

TOAN - N.Thuỷ

NGLL - LiênHương

VAN - ĐỗHằng

VE - T.Hà

VAN - K.Loan

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1

 

 

 

 

 

 

 

2

TOAN - Nguyệt

TOAN - P.Huyền

NN - NgHà(A)

VAN - LêHà(v)

NNTC - LangLink

NN - LHGiang

VE - T.Hà

3

TOAN - Nguyệt

NN - NgHà(A)

VE - A.Ngọc

LY - X.Hiếu

NNTC - LangLink

NN - LHGiang

VAN - K.Loan

4

NGLL - Q.Anh

NGLL - P.Huyền

TD - Tình

GDCD - K.Loan

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

SU - LêHà(v)

 

 

 

3

 

 

 

TD - Tiến

 

 

 

4

 

 

 

VE - T.Hà

 

 

 

5