Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO

          Số: 10067 /SGD&ĐT- VP

     V/v: Chỉ đạo  Phòng chống cơn  bão. bão số 14 (cơn bão HAIYAN)

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            

 

    

                

          Hà Nội, ngày 09  tháng 11 năm 2013

 

      Kính gửi:      - Lãnh đạo các Phòng GD& ĐT quận, huyện, thị xã;

                                      - Thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc.

Theo thông báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, từ ngày 10/11/2013 cơn bão số 14 (cơn bão HAIYAN) đã đi vào các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội  và có thể gây thiệt hại rất nặng nề. Thực hiện công điện khẩn và ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố, để phòng tránh những thiệt hại về người và tài sản cho các nhà trường, Sở GD&ĐT yêu cầu:

1. Các đơn vị, trường học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội  cho học sinh nghỉ học ngày 11/11/2013 ( thứ hai ) những ngày tiếp theo Sở  sẽ có thông tin chỉ đạo trên Website của Sở vào lúc 15h00 ngày 11/11/2013  và thông báo trên HTV và VTV1.

2. Ngay sau khi nhận được thông báo này, các nhà trường bằng mọi biện pháp thông báo rộng rãi đến cha, mẹ học sinh về kế hoạch nghỉ học nêu trên. Trong trường hợp đặc biệt, nếu có học sinh nào chưa nhận được thông tin vẫn đến trường thì nhà trường cần phải bố trí lực lượng tổ chức tiếp nhận, quản lý và đưa các em vào nơi tránh bão an toàn, thông tin cho gia đình đến đón.

3. Thủ trưởng các đơn vị, trường học, Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích của cơ sở huy động mọi nguồn lực tại chỗ chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão, úng ngập, phương án tìm kiếm cứu nạn phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý tình huống khi thiên tai xảy ra, đặc biệt chú ý đối với những địa bàn thuộc vùng núi, vùng sâu, vùng xa, nơi gần ao hồ, sông, suối; có biện pháp bảo vệ tài sản của đơn vị  khi xảy ra mưa lớn, bão, lụt. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên.

4. Các đơn vị trường học chủ động phối hợp với các cơ sở y tế tại địa phương lên phương án dọn dẹp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tập bình thường tại nhà trường sau khi thiên tai xảy ra.

 

 

5. Tiếp tục tập trung theo dõi diễn biến của thời tiết và thông báo của Sở trong những ngày tiếp theo trên Website của Sở vào lúc 15h00 hàng ngày và thông báo của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội trên HTV và VTV1.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Trong trường hợp có sự cố xảy ra hoặc cần trao đổi thông tin, đề nghị liên hệ với Văn phòng Sở, ĐT: 0439.411.887,               email: Vanphongso@hanoiedu.vn và số máy của đồng chí Hoàng Hữu Trung, Chánh Văn phòng Sở: ĐT: 0439426821 – DĐ: 0913075241.

 

 

   Nơi nhận:

- Như  trên;

- Bộ GD&ĐT;UBNDTP (để b/c);

- BGĐ  Sở;

     - Các phòng, ban Sở;

- Lưu VT, VP.

         KT.GIÁM ĐỐC

          PHÓ GIÁM ĐỐC

                         

                 (đã ký)

 

                               

                                    

           Nguyễn Hiệp Thống