Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Của Ban Biên tập Website Trường THCS Ngô Sĩ Liên 

Chương I

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN BIÊN TẬP

Điều 1.

Ban Biên tập Website có chức năng: Tổ chức, thực hiện “Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của Trường THCS Ngô Sĩ Liên ”.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Biên tập Website

1. Xây dựng và vận hành Website bao gồm các cấu phần: Hạ tầng kết nối mạng, thiết bị, nhân lực, đào tạo, nội dung, sao lưu, chống xâm phạm trái phép, chống virus, gỡ bỏ thông tin không phù hợp khi được phát hiện;

2. Xây dựng quy chế cung cấp, đăng tải thông tin, dữ liệu của các đơn vị trực thuộc trên Website. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cung cấp thông tin và dữ liệu; rà soát, kiểm tra, cập nhật bổ sung thông tin;

3. Biên tập, xử lý thông tin của các chuyên mục và chuyên đề;

4. Tổng hợp ý kiến đóng góp của người truy cập; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với lãnh đạo nhà trường; tổ chức trao đổi, thảo luận trên trang diễn đàn của Website;

5. Gửi tin, bài, dữ liệu của nhà trường về Website của Phòng GD- ĐT Hoàn Kiếm. Cập nhật và tuyên truyền các trang thông tin chuyên đề hữu ích cho nhà trường và tin tức từ Website của Phòng GD- ĐT Hoàn Kiếm ;

6. Xây dựng cơ chế, chế độ đối với những thành viên tham gia quản trị, biên tập, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng, xây dựng nội dung Website.

Điều 3. Quyền hạn của Ban Biên tập Website

1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các nội dung tổ chức hoạt động, sử dụng trang thông tin điện tử của nhà trường;

2. Tổ chức hoạt động trên Website, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định pháp luật hiện hành liên quan;

3. Tổ chức đăng tải thông tin, kiểm tra, đánh giá về hoạt động của hệ thống Website và thư điện tử của các đơn vị theo quy định;

4. Thực hiện nghiêm túc quy định về việc cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của các đơn vị trên Website;

5. Từ chối đăng tin, bài có nội dung trái với các qui định của pháp luật về quản lý thông tin trên mạng Internet, không phù hợp với “Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của Trường THCS Ngô Sĩ Liên” hoặc phương hại đến lợi ích của nhà trường. Loại bỏ quyền gửi tin bài, quyền sử dụng Email nội bộ của các cá nhân không thực hiện đúng các qui định nói trên;

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng Ban Biên tập

1. Là người đứng đầu có nhiệm vụ tổ chức, thực hiện “Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của Trường THCS Ngô Sĩ Liên”;

2. Tổ chức điều hành hoạt động của BBT nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban; ký duyệt hoặc ủy nhiệm cho các ban viên duyệt nội dung thông tin cho đăng tải trên trang chung của Website trường và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trên Website;

3. Đề xuất với Hiệu trưởng về yêu cầu nhân sự, tổ chức của BBT;

4. Quyết định bổ sung, hủy bỏ tài khoản cá nhân người dùng tham gia hệ thống Email nội bộ và gửi tin bài đăng tải trên Web; quyết định việc đăng tải lại thông tin hoặc đăng thông tin quảng cáo cho các đơn vị khác trên trang chung của Website trường; quyết định kinh phí chi trả nhuận bút cho CTV, thư ký tham gia viết tin, bài đăng tải trên web.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của uỷ viên Ban Biên tập ( Ban viên )

1. Thực hiện “Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của THCS Ngô Sĩ Liên” theo sự phân công của Trưởng ban (TBBT);

2. Thực hiện nhiệm vụ được phân công; duyệt đăng tải, đánh giá nội dung thông tin trên trang chung khi được ủy nhiệm; chịu trách nhiệm về nội dung thông tin được giao chủ trì trên Website trường theo các điều khoản trong quy định;

3. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trên trang riêng của đơn vị mình và có trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị cập nhật kịp thời nội dung thông tin (thuộc lĩnh vực đơn vị mình quản lý) trên trang của các đơn vị theo đúng quy định;

4. Tham gia hoạt động của BBT và tham mưu trong việc đề xuất về kinh phí thực hiện Werbsite và thư điện tử;

5. Chủ động lựa chọn cộng tác viên viết tin, bài đăng tải cho mảng hoạt động mà ban viên phụ trách.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký

1. Chịu trách nhiệm quản lý nội dung các chuyên mục thông tin trên các trang, các chuyên mục thông tin thuộc các lĩnh vực trên Website nhà trường; chủ động lấy tin, bài hoặc đề xuất viết bài về các hoạt động của nhà trường đồng thời đề nghị duyệt cho đăng tải kịp thời lên Website;

2. Viết hoặc thu nhận bài viết, biên tập chỉnh sửa nội dung để trình duyệt cho đăng tải trên trang chung: Tin ngắn; tin hội nghị; ảnh các hoạt động; bài phản ánh; bài tường thuật, ghi nhanh; bài phóng sự điều tra, phỏng vấn; bài viết chuyên sâu về chuyên môn, quản lý;

3. Thường xuyên kiểm tra nội dung thông tin và thống kê bài trên trang chung, trang riêng của các đơn vị kịp thời phát hiện những lỗi để khắc phục;

4. Chuyển tải tin, bài cho các thành viên BBT để kiểm duyệt, đăng tải khi có yêu cầu; đề xuất cho phép đăng tin, bài của CTV; cập nhật tin, bài do Ban viên chuyển đến. Chọn lọc đưa tin, bài từ trang riêng về trang chung của website nhà trường;

5. Cập nhật và tuyên truyền các trang thông tin chuyên đề hữu ích cho nhà trường và tin tức từ trang thông tin điện tử của Phòng GD – Đào tạo  và các đơn vị giáo dục có liên quan về Website Nhà trường;

6. Thống kê, tổng hợp tin, bài ở các trang của Website mỗi tháng một lần hoặc theo yêu cầu của BBT;

7. Đề xuất từ chối đăng tin, bài không phù hợp với các quy định của trường, của Nhà nước về nội dung thông tin đăng tải trên Website.

Chương III           

NỘI DUNG THÔNG TIN, QUY TRÌNH ĐĂNG TẢI THÔNG TIN

Điều 7. Nội dung, quy trình và hình thức đăng tải thông tin trên trang chung

1. Nội dung thông tin đăng tải trên trang chung

- Nội dung thông tin đăng tải trên trang chung Website trường được thực hiện theo “Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của trường THCS Ngô Sĩ Liên”;

- Các thể loại: Tin ngắn; tin hội nghị; ảnh các hoạt động; bài phản ánh; bài tường thuật, ghi nhanh; bài phóng sự điều tra, phỏng vấn; bài viết chuyên sâu về chuyên môn, quản lý…, nhằm phục vụ công tác đào tạo, NCKH, quản lý các hoạt động khác của trường đếu phải tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của nhà trường.

2. Qui trình đăng tải thông tin trên trang chung

- Nội dung thông tin Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của trường THCS Ngô Sĩ Liên: Ban viên chịu trách nhiệm duyệt tin, bài thuộc lĩnh vực được uỷ nhiệm phụ trách chuyển về QTVHT hoặc Thư ký để đăng tải lên Website. Tin bài do CTV viết hoặc thu nhận từ cá nhân, đơn vị phụ trách; sau khi xem xét hiệu chỉnh Thư ký chuyển TBBT hoặc ban viên được uỷ nhiệm kiểm duyệt đăng tải (đối với tin, bài có nội dung phát hiện không nằm trong kế hoạch hoạt động thì Thư ký chuyển đến TBBT quyết định đăng tải hay không) sau khi có ý kiến duyệt đăng tải QTVHT hoặc Thư ký chủ động đăng tải lên Website;

- Khi đăng tải lại thông tin hoặc đăng thông tin quảng cáo cho đơn vị khác trên trang chung của Website phải ghi rõ nguồn thông tin trích dẫn hoặc thông tin về đơn vị được đăng tin và tuân thủ quy trình: Thư ký hoặc QTVHT xin ý kiến TBBT ( hay ban viên được ủy nhiệm) trước khi đăng tải.

3. Hình thức cung cấp và đăng tải thông tin.

Các thành viên trong BBT trao đổi thông tin, duyệt và cho đăng bài thông qua hộp thư điện tử của thành viên theo tên miền riêng của trường;

CHƯƠNG IV

DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP

Điều 8 : Ban biên tập chính thức của trang web gồm các đ/c

1. Đỗ Thúy Hằng :  chịu trách nhiệm chính - biên tập tin bài, phụ trách mục kĩ năng sống, gia trị sống

2.Cai Việt Long : Biên tập ảnh - chụp và đăng ảnh, hỗ trợ kĩ thuật

3. Lê Thu Hà      : Viết tin bài phần hoạt động GV- HS - Tin bài Tổ xã hội - Góc chia sẻ

4.Thẩm Phương Anh : Viết tin bài Đoàn Đội - tham quan, từ thiện, giao lưu, thư viện và các hoạt động khác.

5. Nguyễn Tâm An : Phụ trách góc chia sẻ và CLB phóng viên nhỏ:  hướng tới kỉ niệm 95 năm thanh lập trường – Thư kí

Ngoài ra còn có các cộng tác viên tin bài trực thuộc các tổ

1. Tổ tự nhiên 1 : Kim Huệ - Phạm Huyền

2. Tổ tự nhiên 2 : Thanh Ngân - Như Hoa

3. Tổ xã hôi : Lê Thu Hà

4. Tổ ngoại ngữ : Trần Hương Giang - Vũ Phượng

5. Tổ Văn thể mĩ : Hoàng Tình