Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

“Như đứa trẻ sinh nằm trong cỏKhông quê hương, sương gió tơi bời/ Đảng ta sinh ở trên đờiMột hòn máu đỏ nên Người hôm nay”Từ mốc son chói lọi của ngày 3/2/1930 ấy, cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tròn 85 năm trưởng thành và phát triển. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vẻ vang, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Trong bối cảnh các thế lực thù địch bủa vây, cấu kết với các phần tử phản động trong nước chống phá Đảng và cách mạng, chúng ta càng phải nêu cao tinh thần cảnh giác, thấm thía hơn vai trò lãnh đạo của Đảng. Đó cũng là lý do tôi lựa chọn đề tài tuyên truyền“Những thắng lợi cơ bản của CMVN dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 85 năm qua”

Giữa màn đêm tăm tối của những ngày nô lệ “Cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ/ Văn Chiêu hồn từng thấm giọt mưa rơi!”, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - sản phẩm kết hợp của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin với tư tưởng Hồ Chí Minh và phong trào yêu nước là ánh hừng đông soi đường chỉ lối, “vạch đường đi cho dân tộc theo đi”. Với Cương lĩnh chính trị 1930, Đảng đã xác định đó chính là con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Bằng chủ trương, đường lối đúng đắn, vừa ra đời, Đảng đã làm nên kì tích vĩ đại: nhanh chóng tập hợp lực lượng, phát động và lãnh đạo cao trào 1930 – 1931 mà đỉnh cao là Xô – Viết Nghệ Tĩnh, cùng với cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là những cuộc Tổng diễn tập dẫn tới thành công của Cách mạng Tháng Tám 1939 – 1945. Và ngày 2/9/1945 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc, đập tan xiềng xích nô lệ, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam Á: “…lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Sau thành công của Cách mạng Tháng Tám, trong vòng vây của chủ nghĩa đế quốc – thực dân, cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam nhằm bảovệ thành quả cách mạng diễn ra vô cùng gian nan. Một lần nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định năng lực lãnh đạo của mình, kiên định giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn với CNXH và liên tiếp giành thắng lợi trong các nhiệm vụ mới:

Đó là chiến thắng trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954): Năm 1946, thực dân Pháp âm mưu quay lại xâm lược nước ta. Và ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát đi “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. Đáp lời Người, nhân dân ta đã chung sức, đồng lòng thực hiện đường lối toàn dân, toàn diện, trường kì kháng chiến, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán, kí kết Hiệp định Giơnevơ năm 1954. Từ đây, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới: Miền Bắc tiến lênCNXH, miền Nam tiếp tục đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhân dân 2 miền vừa sản xuất, vừa chiến đấu, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang: từ chiến dịch Đường 9 – Nam Lào đến chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh – làm nên đại thắng mùa xuân 1975, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Một lần nữa, với tinh thần đấu tranh kiên quyết cùng đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, dân tộc ta đã làm nên chiến thắng thần kì, góp phần vào cuộc đấu tranh chống áp bức dân tộc của nhân dân trên toàn thế giới, thế kỉ XX.

Sau giải phóng, Đảng và Nhà nước tiếp tục lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới. Đó là: chiến tranh biên giới Tây Nam (1975 - 1978), chiến tranh biên giới phía Bắc (2/1979 – 3/1979). Nhân dân ta không chỉ bảo vệ được độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ mà còn giúp nước bạn Cam-pu-chia thoát khỏi nạn diệt chủng Polpot – Iêngxari; giúp nhân dân Lào xây dựng nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân, thể hiện tinh thần quốc tế vô sản, tích cực góp phần bảo vệ độc lập, hòa bình ở Đông Dương và Đông Nam Á.

Từ sau năm 1975, hòa bình lập lại, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, quá độ lên CNXH với nhiều thuận lợi cùng không ít khó khăn: Năm 1985, khi chưa gia nhập khối các nước ASEAN, bị các nước tư bản bao vây, cấm vận tứ bề, đặc biệt là Mĩ, Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng, lạm phát. Đây cũng là giai đoạn khủng hoảng của toàn bộ hệ thống các nước XHCN. Trong hành trình loay hoay tìm con đường đổi mới, nhiều nước XHCN dần tan rã, sụp đổ như Liên Xô và các nước Đông Âu,…

Trước bối cảnh đó, Đại hội VI của Đảng (12/1986) đã chỉ rõ, cần phải đổi mới toàn diện, triệt để đất nước nhưng vẫn giữ vững định hướng XHCN. Và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6/1991) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xác định những quan điểm và phương hướng phát triển, khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng.

Trải qua các kì Đại hội, đến Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trung ương Đảng nhận định: “Nhìn tổng thể, 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong công cuộc phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Sau 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”.

Thứ nhất, Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài nhiều năm, khắc phục được tình trạng lạm phát có lúc trên 700% (1986) đến nay chỉ còn một con số. Từ một nước đói nghèo, kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới. Về cơ bản, ta đã hoàn thành Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ do Liên Hợp Quốc phát động.

Thứ hai, về chính trị: Có thể khẳng định, trong thời kì xây dựng đất nước, dù trải qua bao sóng gió, khó khăn, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ vững vị thế cầm quyền của một chính đảng duy nhất, đưa đất nước tiến theo con đường XHCN.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đang ngày một nâng cao. Năm 1995, Mĩ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, và từ đó đến nay, chúng ta đã thiết lập ngoại giao với 167 nước, có quan hệ thương mại với 221 nước và vùng lãnh thổ. Việt Nam trở thành thành viên của nhiều tổ chức quốc tế như: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Diễn đàn hợp tác Á – Âu ASEM, Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương APEC, Tổ chức thương mại thế giới WTO. Thật tự hào biết mấy, khi Việt Nam vinh dự trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kì 2008 – 2009. Việt Nam tự hào là biểu tượng của sự hòa bình, phát triển, bền vững.

Từ sự vững mạnh về tổ chức chính trị, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm tốt nhiệm vụ bảo toàn biên giới lãnh thổ đất nước, hoàn thiện việc cắm cột mốc phân chia biên giới với Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, Việt Nam quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Chúng ta mong muốn làm bạn với các nước trên thế giới, nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận bất kì sự xâm phạm lãnh thổ nào, vì đó chính là di nguyện của cha ông ngàn xưa để lại: “Kẻ nào làm mất một tấc đất, núi sông của ông cha là có tội với tổ tông”.

Với những thành tựu lớn lao ấy, vai trò lãnh đạo của Đảng đã được nhân dân khẳng định thông qua Hiến pháp các năm 1959-1980-1992, và 1 lần nữa được nhấn mạnh tại điều 4 Hiến pháp 2013.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Đảng cũng nghiêm khắc nhìn nhận và chỉ ra những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng. Chính vì vậy, Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV đã đưa ra “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”  thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, coi đó là những nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa lâu dài và phải thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Chúng ta tin rằng, với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng, nhất định Đảng sẽ tạo ra những bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 Kính thưa BGK, là một Đảng viên trẻ, tôi tự hào được công tác tại ngôi trường mang tên danh nhân văn hóa Ngô Sĩ Liên – với truyền thống gần 95 năm dạy tốt học tốt. Thông qua hội thi, chúng tôi càng nhận thức rõ: 85 năm qua, những thắng lợi cơ bản mà cách mạng Việt Nam có được là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, của tư tưởng Hồ Chí Minh; vị trí cầm quyền của Đảng là một chân lí khách quan; từ đó, tôi càng giữ vững niềm tin yêu sắt son đối với Đảng.

 Với vai trò là một Đảng viên, chúng tôi cần tuyên truyền cho cán bộ giáo viên và quần chúng nhân dân để họ có thêm nhận thức và củng cố niềm tin với Đảng, góp phần làm Đảng vững mạnh. Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc xây dựng Chi bộ Đảng nhà trường, chi bộ nơi cư trú trở thành một tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Với vai trò là một nhà giáo, chúng tôi sẽ giáo dục cho học sinh có thêm kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp các em học tập tốt, tham gia hăng hái các phong trào Đoàn – Đội, phát huy truyền thống Uống nước nhớ nguồn, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

Được lựa chọn tham dự hội thi “Tuyên truyền về lịch sử Đảng CSVN và tư tưởng HCM” nhân dịp kỉ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là một vinh dự lớn lao đối với tôi. Chúng tôi – những Đảng viên của thế hệ hôm nay nguyện trở thành những bông hoa ngát hương kính dâng lên vườn Bác. Thay lời kết, xin được trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng, Đảng ta thật là vĩ đại”.