Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

UBND QUẬN HOÀN KIẾM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 09/KH-PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàn Kiếm, ngày 09 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Giao lưu Câu lạc bộ môn học em yêu thích cấp THCS

quận Hoàn Kiếm năm học 2016-2017

 

Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Thông tư số 22/VBHN-BGDĐT (Văn bản hợp nhất các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 56/2011/TT-BGDĐT, số 41/2012/TT-BGDĐT, số 37/2013/TT-BGDĐT) ngày 25/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 cấp THCS của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số 160/HD-PGDĐT ngày 11/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017; Kế hoạch số 183/KH-PGDĐT ngày 06/9/2016 về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 cấp THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm;

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận xây dựng Kế hoạch Tổ chức Giao lưu Câu lạc bộ môn học em yêu thích cấp THCS quận Hoàn Kiếm năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh tích cực rèn luyện, học tập và sáng tạo trong quá trình dạy học, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng dạy học của Phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THCS;

- Tạo sân chơi bổ ích cho học sinh THCS trong quận, giúp các em có cơ hội được giao lưu, học tập trên các mặt trí tuệ, thẩm mỹ và thể chất, qua đó vừa nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, vừa nâng cao chất giáo dục toàn diện;

- Việc tổ chức giao lưu đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, chất lượng, hiệu quả, tạo động lực để các trường THCS trong quận tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trí tuệ và phẩm chất học sinh.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

1. Đối tượng tham dự

          Học sinh khối 6, 7, 8 tham gia giao lưu ở các môn học sau:

- Khối 6: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán tiếng Anh.

          - Khối 7: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán tiếng Anh.

          - Khối 8: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD, KHTN (Vật lý - Hóa học - Sinh học).

          2. Hình thức và thời gian làm bài

- Học sinh làm bài khảo sát trên giấy, đề khảo sát dưới hình thức trắc nghiệm, tự luận hoặc kết hợp giữa trắc nghiệm với tự luận. Nội dung kiến thức tính đến hết tuần thứ 25 theo khung chương trình dạy học quy định.

- Thời gian làm bài 90 phút/môn với học sinh khối 6, 7 và 120 phút với học sinh khối 8.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian tổ chức:

+ Ngày 18/02/2017 (Thứ Bảy): Buổi sáng học sinh làm bài các môn Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD. Buổi chiều học sinh làm bài các môn Toán tiếng Anh, KHTN.

+ Ngày 24/02/2017 (Thứ Sáu): Tổng kết, trao giải.

- Địa điểm tổ chức: Trường THCS Nguyễn Du.

4. Số lượng học sinh tham gia

- Số lượng học sinh tham gia làm bài khảo sát các môn học:

+ Trường THCS Lê Lợi: Cử 3 học sinh/1 môn học. Riêng môn KHTN cử 6 học sinh. Tổng số: 60 học sinh.

+ Các trường THCS Thanh Quan, THCS Chương Dương, THCS Hoàn Kiếm: Cử 5 học sinh/1 môn học. Riêng môn KHTN cử 10 học sinh. Tổng số 100 học sinh/ 1 trường.

+ Trường THCS Nguyễn Du: Cử 10 học sinh/môn học. Riêng môn KHTN cử 20 học sinh/1 môn. Tổng số: 200 học sinh.

+ Các trường THCS Trưng Vương, THCS Ngô Sĩ Liên: Cử 10 học sinh/1 môn học. Riêng các môn Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán tiếng Anh, KHTN cử mỗi môn 20 học sinh. Tổng số 320 học sinh/ 1 trường.

Tổng số lượt tham gia: 1200 học sinh (900 học sinh tham gia khảo sát buổi sáng, 300 học sinh tham gia khảo sát buổi chiều).

- Ngoài ra, mỗi trường cử 1 đội văn nghệ, 1 đội thi đấu thể dục thể thao để tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao trong lễ trao giải cấp quận.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Xếp giải cá nhân gồm các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích theo từng môn học ở từng khối. Sau khi hoàn tất việc chấm điểm, điểm số bài làm của học sinh được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp và xếp giải theo nguyên tắc: Tổng số giải không vượt quá 60% số thí sinh dự thi, trong đó: tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải và tỷ lệ số giải Nhất, Nhì, Ba là 1 : 2 : 3.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch; thành lập Ban Tổ chức, Ban Ra đề, Ban Giám thị, Ban Giám khảo để tổ chức và triển khai Giao lưu Câu lạc bộ môn em yêu thích cấp THCS quận Hoàn Kiếm năm học 2016 - 2017.

2. Các trường THCS có trách nhiệm:

- Phổ biến rộng rãi kế hoạch cho cán bộ, giáo viên, học sinh của đơn vị mình; tiếp tục bồi dưỡng những học sinh được trường cử chọn; chọn lựa và huấn luyện đội văn nghệ, đội thi đấu thể dục thể thao để góp phần tham gia giao lưu cấp quận đạt chất lượng.

- Nộp danh sách các học sinh theo đúng đối tượng và số lượng ở Phần II mục 1 và 4 của Kế hoạch này trước 17h00, thứ 2 ngày 13/02/2017 cả bản cứng có dấu và bản mềm theo môn học cho đ/c Lê Minh Phong - Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, email: phonglm.hk@gmail.com.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Các trường THCS ;

- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Lê Đức Thuận